top of page

למידה עמוקה היא למידה שמבוססת על מחקרים קוגניטיביים שתכנון כל אירוע למידה חייב להתחשב בהם. לדוגמה- ריווח הלמידה בהפסקות ישפר את עיבוד המידע וארגונו בזיכרון ארוך הטווח, הנגשת תכנים ללמידה במגוון דרכים תקדם שוויון הזדמנויות ללמידה, שימוש נכון בייצוגים חזותיים יסייע ללומדים לארגן את המידע באופן נוח לזכירה, שימוש בטכנולוגיה דיגיטלית יסייע בהתאמה לכל לומד ויישום פרסונליזציה, גיוון דרכי הוראה, לרבות משחוק, ומתן מגוון אפשרויות להציג תוצרים יקדם מעורבות של הלומדים בנושאי הלימוד. 

1
2
bottom of page