top of page

אינפוגרפיקה ואוריינות חזותית מסייעות לתלמידים להתחבר למידע כדי להבין ולבקר את המידע המוצג במדיה. התנסות בבניית ייצוגים וויזואליים תאפשר להם לעבד מידע ולעצבו ללמידה ולצרכים אחרים תוך יישום אוריינות חזותית. אף תוכן לימודי לא יהיה משעמם אם ישולבו בהוראתו משימות הכוללות אינפוגרפיקה המעודדות יצירתיות ומאפשרות ליזמות חינוכית לשגשג.

bottom of page