top of page

כלי בינה מלאכותית רבים קיימים היום, חלקם הגדול יכול להביא ערך לעוסקים בחינוך. חשוב להכיר אותם ולהשתמש בהם באופן ביקורתי כדי להתאים את החינוך למציאות הנוכחית. לפניכם רשימה מתעדכנת של כלים שמצויים בהדרכות שאני מקיימת ובקורס ״בינה בכיתה״ בהנחייתי במרכזי הפסג״ה ובלמידה בקצב אישי כאן באתר. אל תשארו מאחור, התעדכנו עכשיו כדי להוביל יחד איתי לעתיד טוב יותר.

הפעילו שיקול דעת והתנסו בכלי בינה מלאכותית באמצעות חשבון מייל ייעודי בלבד*

 כלי בינה מלאכותית להוראה וחקר אקדמי

bottom of page