top of page

גישת "עיצוב אוניברסלי ללמידה" UDL היא מסגרת לשיפור ובנייה של אירועי למידה והוראה מיטביים עבור כלל האנשים, המבוססת על מה שידוע במחקר על האופן שבו אנשים לומדים בתוך הקשר חברתי. על-פי כל המחקרים האחרונים על מוח ולמידה, תהליכי למידה משתפים 3 רשתות נוירולוגיות: רשת רגשית, רשת עיבוד מידע ורשת של חשיבה אסטרטגית. הראשונה- עוסקת בשאלה "מדוע ללמוד"? השנייה- עוסקת בשאלה "מה ללמוד"? והשלישית- עוסקת בשאלה "איך ללמוד"? כל שיעור בכל מקצוע צריך לספק מענה לשלוש השאלות הללו על-מנת שלמידה משמעותית תתרחש.

bottom of page