background

טכנולוגיה בחינוך מציבה אתגר מרכזי בפני מורים ומורות. מצד אחד היא מלהיבה ומעוררת פרץ יצירתיות ומצד שני משנה סדרי בראשית. מומלץ לקדם גישה וויזואלית המשתמשת בטכנולוגיה באופן המקדם את צרכי הלומדים והמורים, בדרך שמתאימה לעידן המדיה הדיגיטלית. העידן הזה מאופיין בעושר מידע וחידושים טכנולוגיים רבים. חשוב גם להתחשב ביכולות הקוגניציה האנושית בעיבוד מידע, ובאופי החברתי-רגשי של הלמידה כאשר מתמודדים עם אתגרים השונים שהמציאות העכשווית מזמנת.

Teacher & Student

חדשנות פדגוגית

חדשנות נדרשת ביתר שאת היום. מורים ומורות יזמים ישנו את פני החינוך ויתנו לתלמידים הזדמנות חד-פעמית להפוך למבוגרים מצליחים

A Boy and His Tablet Device_edited.jpg

אוריינות דיגיטלית

הכלים הדיגיטליים הפכו לאמצעי תיווך מרכזי. מורים ומורות השולטים בהם יהפכו למצליחים ויקדמו את מיומנויות המאה ה-21 של התלמידים

Art Museum_edited.jpg

מולטימדיה בחינוך

המוח מעבד מידע חזותי ומילולי באופן טבעי. לתכונה זו צריכה ההוראה להתאים היום. מוצע לשלב יותר ייצוגים חזותיים ומשימות

Elementary Classroom_edited.jpg

סביבות למידה 

גישות חדשות מדגישות את השפעת הסביבה הפיסית והדיגיטלית על הלמידה. עם העדפה להיברידיות, ללמידה בהכוונה עצמית ושיתופיות