top of page

המורה בעלת הידע באוריינות חזותית

עודכן: 2 באוג׳ 2021
ספר שכתבה פרופ' בילי עילם ב 2012 Teaching, Learning, and Visual Literacy: The Dual Role of Visual Representation

מהווה נקודת התחלה לדיון במיומנויות המורה בעידן החזותי.


פרופ' בילי עילם מגדירה את הידע החדש של המורה היום:
ידע תוכן פדגוגי וויזואלי. עילם טוענת שהאוריינות החזותית בעלת שני היבטים:
1. המורה מסוגלת לפענח ייצוגי מדיה, וגם ליצור ייצוגי מדיה חזותיים תוך שימוש בשפת הסימנים המיוחדת שלהם.
2. המורה מסוגלת לבנות משימות למידה לתלמידיה, להציג להם מידע ולערוך דיונים סביב ניתוח של מידע המצוי בייצוגים חזותיים מגוונים (מפות, מפות חשיבה, תצלומים, גרפים, ציר זמן, סרטים, אנימציה ועוד). מורה יכולה גם לפתח את האוריינות החזותית של תלמידיה.

לימים, אני חקרתי במסגרת הדוקטורט שלי את הפיתוח של הידע המיוחד הזה בקבוצת מורים שלמדה בהשתלמות אצל מומחית באוריינות חזותית.

המנחות שלי- פרופ' לילי וארלנד ברק ופרופ' בילי עילם מאוניברסיטת חיפה ליוו אותי במשך מספר שנים.


את הדוקטורט שלי תוכלו לקרוא כאן. למידת מורים בהדרכה בתחום ייצוגי מידע וויזואליים: חקר מקרה


הממצא המרכזי במחקר מצביע על כך שתיווך ידע וויזואלי בהדרכה הוא תהליך מורכב ותלוי הקשר
המאופיין בקשר הדוק בין תכנים, אסטרטגיות תיווך והערכה ואקלים למידה. המחקר אפיין מארג אסטרטגיות תיווך, הערכה ותמיכה בלמידה הפרופסיונאלית אשר יש להם השפעה על למידת המורים.
המודרכים ועל יישום למידה זו בהוראתם. אסטרטגיות תיווך אלה משתמשות בייצוגים וויזואליים הן ככלים לתיווך ידע פדגוגי וויזואלי והן כאמצעי לקידום השתתפות המורים בלמידה הפרופסיונאלית.

ההדרכה התקיימה בהקשר חברתי-תרבותי עתיר ייצוגים וויזואליים אשר חלקם נבנו באמצעות כלים טכנולוגיים. אסטרטגיות תיווך מרכזיות אשר השפיעו על הוראת המורים הלומדים בהדרכה היו: אימון בבניית ייצוגים וויזואליים ושיח סביב ייצוגים וויזואליים. המורים התאמנו בבניית ייצוגי מולטימדיה בהדרכה באמצעות כלים דיגיטליים ספציפיים. אימון זה פיתח את הידע הוויזואלי- טכנולוגי-פרוצדורלי של המורים. נמצא שהלמידה המודרכת השפיעה על הוראת המורים בשתי דרכים: יישום הלכה למעשה והתאמת הנלמד בהדרכה להקשרי הוראתם. יכולת התלמידים לבנות בהצלחה ייצוג מידע וויזואליים קודמה בעקבות למידת המורים בהדרכה, אך היתה תלויה במיומנויות ההוראה שפיתחו המורים, בניסיונם בהוראה עם וויזואליה וביכולתם לתמוך בלמידת התלמידים.

90 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page